Czas na europejską dyrektywę w sprawie przemocy ze względu na płeć!

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowna Pani Komisarko,

Przemoc ze względu na płeć jest brutalnym wyrazem nierównych stosunków władzy, dotykającym ponad jedną trzecią wszystkich Europejek i Europejczyków.

Obecne obostrzenia związane z pandemią zaostrzyły istniejące wcześniej problemy, stwarzając warunki do ograniczania wolności partnerek i partnerów. W następstwie COVID-19 przypadki przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej ze względu na płeć nasiliły się w całej Europie. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała to zjawisko „ukrytą pandemią”.

Pomimo tego niepokojącego rozwoju wydarzeń, Unia Europejska nadal nie ma dyrektywy zobowiązującej Państwa Członkowskie do położenia kresu tej systematycznej formie przemocy.

Popieramy zobowiązanie Komisji Europejskiej do zintensyfikowania działań UE na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Wzywamy Komisję do zaproponowania kompleksowej i inkluzywnej dyrektywy w celu zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć w internecie i poza nim.

Nadszedł czas, aby zamienieć puste słowa na konkretne działania, aby zapobiec dalszej krzywdzie.

#NoMoreEmptyWords

- Osoby wspierające

Cel 13 000


To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe

To pole jest obowiązkowe

Informuj mnie drogą mailową o postępach kampanii ( polityka prywatności )

Please select an option

Chciał(a)bym otrzymywać e-maile od Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim

Please select an option

Chciałbym otrzymywać emaile od Partii Zieloni w moim kraju

Please select an option

Submit error please try again


Chciał(a)bym otrzymywać e-maile od Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim

To pole jest obowiązkowe

Chciałbym otrzymywać emaile od Partii Zieloni w moim kraju

To pole jest obowiązkowe

Wspaniale jest podjąć tę walkę razem z wami 💪. Teraz pomóżcie szerzyć tę wiedzę!